بسته‌های موفقیت پیشنهادی ما


آغازین

بسته ابتدایی

60 ساعت

 
 • آموزش و کارگاه عملی
 •  
 •  
 •  

حرفه‌ای

بسته سازمانی

120ساعت

 
 • آموزش و کارگاه عملی
 • پشتیبانی فنی
 •  
 •  

ویژه

بسته نهایی

240 ساعت

 
 • آموزش و کارگاه عملی
 • پشتیبانی فنی
 • همراهی در تولید نرم‌افزار 
 •  بررسی کدها و بهبود کارایی