True

بسته های موفقیت پیشنهادی ما

آغازین

بسته ابتدایی


60 ساعت


آموزش و کارگاه عملی

تماس با ما

حرفه ای

بسته سازمانی


120 ساعت


آموزش و کارگاه عملی

پشتیبانی فنی
تماس با ما

ویژه

بسته نهایی


240 ساعت


آموزش و کارگاه عملی

پشتیبانی فنی

همراهی در تولید نرم افزار

بررسی کدها و بهبود کارایی


تماس با ما

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.