انواع متدولوژی مهندسی مجدد (business process re engineering method)

معرفی انواع متدولوژی مهندسی مجدد

انواع متدولوژی مهندسی مجددانواع متدولوژی مهندسی مجدد چیست؟ از آنجا که نظریه مهندسی مجدد نظریه نسبتا جدیدی برای بهبود کسب‌وکار است، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه‌اند و نیز به دلیل کاربردهای مختلف مفاهیم مهندسی مجدد، متدولوژیهای آن نیز از یکدیگر متمایزند، زیرا میزان تاکید بر روی برخی فاکتورها در یک پروژه مهندسی مجدد با پروژه دیگر متفاوت است.
رویکردها و متدولوژیهای متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است که می‌توان دسته‌بندی های مختلفی برای آنها در نظر گرفت. یک روش برای دسته‌بندی پروژه‌های مهندسی مجدد ، چگونگی تاکید و تمرکز آنها بر روی فاکتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات،، استراتژی، مدیریت کیفیت، عملیات و منابع انسانی است. روش دیگر، چگونگی نگرش متدولوژیها به ماهیت ابداعی مهندسی مجدد و ذاتی‌بودن آن است؛ به عنوان مثال هامر و چمپی درجه وابستگی مهندسی مجدد به خلاقیت، ابداع و تفکر نو را بسیار بیشتر از وابستگی به تجربیات جاری و گذشته می‌دانند؛ چنانکه معتقدند برای مهندسی مجدد، سازمان می‌بایست با یک صفحه سفید آغازی دوباره داشته باشد. با چنین نگاهی تعریف یک رویکرد ساخت‌یافته برای مهندسی مجدد غیرممکن است. از طرف دیگر افرادی چون داونپورت، شورت، هاریسون و فیوری معتقد به تعریف چارچوبی مشخص برای مهندسی مجدد هستند و استفـاده از تجربیات در مهندسی مجدد را لازم دانسته و معتقدند برای انجام پروژه مهندسی مجدد، ارائه طرح ها و برنامه‌های کاری به همراه آموزش و انگیزش افراد الزامی ‌است؛ در این مجال تلاش می‌شود تا بعضی متدولوژی های ساخت‌یافته به طور خلاصه شرح داده شود؛ به طور کلی متدولوژی مجموعه‌ای سازمان‌یافته از روشها ، تکنیک‌ها و ابزارهاست که به منظور دستیابی به اهداف از پیش‌ تعیین‌شده، توسعه یافته است .

برای اجرای مهندسی مجدد متدولوژی های ساخت‌یافته بسیاری پیشنهاد شده است که اغلب آنها اجزاء مشترکی داشته و اجرای مهندسی مجدد را به عنوان پروژه‌ای که در سازمان از بالا به پایین تعریف می‌شود نشان می‌دهند .
 متدولوژی های معروف مهندسی مجدد عبارتند از :

۱ - متدولوژی مهندسی مجدد کلین (Kelien,1994)

گامهای آن عبارتند از :
۱-۱- آماده‌سازی: در این گام اعضای پروژه مهندسی مجدد سازماندهی و فعال می‌شوند.
۱-۲- تشخیص: توسعه مدل های مشتری‌مدار برای فرایندهای کسب‌وکار .
۱-۳- انتخاب: انتخاب فرایندها برای مهندسی مجدد و تنظیمات لازم جهت طراحی مجدد .
۱-۴- راه حل: تعریف نیازهای فنی برای فرایندهای جدید و توسعه جزئیات برنامه اجرایی.
۱-۵- انتقال: اجرای مهندسی مجدد.

۲ - متدولوژی مهندسی مجدد فیوری (Furey,1993)

۲-۱- تشخیص نیازهای مشتری و تنظیم اهداف .
۲-۲- اندازه‌گیری و نقشه‌کردن فرایندهای موجود .
۲-۳- تجزیه‌و‌تحلیل فرایندهای موجود .
۲-۴- الگوبرداری از بهترین عملکرد .
۲-۵- طراحی فرایندهای جدید .
۲-۶- اجرای فرایندهای باز مهندسی شده.

۳ - متدولوژی مهندسی مجدد گاها (Guha,1993)

۳-۱- چشم‌انداز: به تصویر کشیدن پروژه مهندسی مجدد توسط تعهد مدیریت، تشخیص، فرصت های مهندسی مجدد، همراستایی با استراتژی های کسب‌وکار و تعریف های لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات .
۳-۲- اقدامات اولیه: سازماندهی تیم مهندسی مجدد و تنظیم اهداف عملکرد .
۳-۳- تشخیص: مستند کردن فرایندهای موجود و تشخیص شکافها در عملکرد .
۳-۴- آلترناتیوها: تعریف جایگزین ها ، نمونه‌های اولیه و انتخاب زیرساخت های فناوری اطلاعات .
۳-۵- احیا و نوسازی: اجرای مهندسی مجدد و نصب مولفه‌های فناوری اطلاعات و تشخیص دیگر مولفه‌های کسب‌وکار .
۳-۶۶- مانیتورینگ: تشخیص اندازه‌گیری های عملکرد و بهبودهای مستمر .

۴ - متدولوژی مهندسی مجدد جوهانسون (Gohansson,1993)

۴-۱- کشف: تنظیم استراتژیها و چشم‌انداز برای کسب‌وکار .
۴-۲- طراحی مجدد: طراحی مجدد کلیه فعالیتها ، مهارتها و فرایندها .
۴-۳- تحقق: تکنیک های مدیریت تغییر، سازماندهی تیم مهندسی مجدد، ارتباطات، اندازه‌گیری عملکرد و مدیریت تغییر .

۵- متدولوژی مهندسی مجدد پتروزو و استپر (Stepper & Petrozzo,1994)

۵-۱- کشف: تشخیص مساله ، تنظیم اهداف ، تشخیص فرایندها برای طراحی مجدد و شکل‌دادن تیم مهندسی مجدد .
۵-۲- جستجو و جمع‌آوری: تجزیه‌وتحلیل فرایند، مستندسازی، الگوبرداری و تشخیص نیازهای فناوری اطلاعات .
۵-۳- نوآوری و ساخت: تفکر مجدد در خصوص فرایندها .
۵-۴- سازماندهی مجدد، آموزش مجدد و ابزارسازی مجدد: اجرای فرایندهای جدید و آموزش فناوری نوین .

۶ - متدولوژی مهندسی مجدد داونپورت و شـــورت(Davenport & Short,1990)

۶-۱- چشم‌انداز: توسعه چشم‌انداز کسب‌وکار و اهداف فرایند .
۶-۲- تشخیص: تشخیص فرایندهایی که نیاز به طراحی مجدد دارند .
۶-۳- درک: درک فرایندهای موجـود و اندازه‌گیری آنها .
۶-۴- تشخیـص: تشخیص قابلیتـها و نیازسنجــی های IT .
۶-۵- طراحی نمونه اولیه: طراحی نمونه اولیه فرایندهای جدید .

۷ - متدولوژی مهندسی مجدد هاریسون و پرات (Harrison & Pratt,1993)

۷-۱- انتخاب مسیر: انتخاب مسیر و تنظیم جهت برای تلاشهای مهندسی مجدد .
۷-۲- الگوبرداری: تجزیه‌وتحلیل فرایندهای موجود و ارزیابی فرایندها در برابر مشتریان والگوبرداری .
۷-۳- چشم‌انداز فرایندها: خلق چشم‌انداز برای فرایندهای آینده .
۷-۴- حل مساله: تشخیص بهبودهای انفجاری و شناخت راه‌حل برای حالات مختلف تغییر .
۷-۵- برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی جامع برای بهبود فرایندها .
۷-۶- اجرا: اجرای برنامه‌ریزی مهندسی مجدد .
۷-۷- بهبود مستمر: بهبود مستمر فرایندها و انعکاس اندازه‌گیری عملکرد .

۸ - متدولوژی مهندسـی مجدد بارت (Barrett, 1994)

۸-۱- دوران نهفتگی: انتخاب اعضای تیم ، تشخیص بهترین فعالیت و تعریف نیازهای فناوری اطلاعات .
۸-۲- تفکر هدفمند: تشخیص فرصتهای بهبود و راهکارهای جایگزین طراحی مجدد فرایندها .
۸-۳- کشف حقیقت: انتخاب روش اجرایی، انگیزش تیم و تعهد .
۸-۴- آزمایش و یادگیـری: شروع آزمایش با نمونه‌های اولیه فرایندهای پیشنهاد شده .

۹ - متــدولوژی مهنــدسی مجدد کتینـــــگر (Kettinger,1997)

۹-۱- چشم‌انداز: استقـرار تعهد مدیریت و چشم‌انداز، کشف فرصتهای مهندسی مجدد، تشخیص اهرمهای فناوری اطلاعات، انتخاب فرایندها برای طراحی مجدد .
۹-۲- اقدامات اولیه: اطلاع‌رسانی به عناصر سازمان، سازماندهی تیم مهندسی مجدد، برنامه‌ریزی پروژه، تشخیص مشتریان خارجی فرایند، نیازسنجی، تنظیم اهداف عملکرد .
۹-۳- تشخیص: مستندکردن فرایندهای موجود، تجزیه‌وتحلیل فرایندهای مجدد .
۹-۴- طراحی مجدد: تشخیص و تجزیه‌وتحلیل فرایندهای جدید، تهیه نمونه اولیه و طراحی جزئیات فرایندهای جدید، طراحی ساختار منابع انسانی، طـراحی و تجزیه‌وتحلیل سیستمهای اطلاعاتی .
۹-۵- نوسازی و احیا: سازماندهی مجدد قواعد مربوط به منابع انسانی، اجرای مولفه‌های سیستمهای اطلاعاتی، آموزش کاربران .
۹-۶- ارزیابی: ارزیابی عملکرد فرایندها، برنامه‌های بهبود مستمر .

۱۰ - متدولوژی مهندسی مجدد کوپرز و لیبرند (Coopers & Lybrand,1994)

۱۰-۱- تشخیـص: فرایندهای فعلی مشخص می‌شوند .
۱۰-۲- مدل کردن فرایندهای جاری: با مدل کردن فرایندهای جاری ، نقاط قوت و ضعف آنها مشخص می‌شود .
۱۰-۳- انتخاب: راهکارهای جایگزین موجود جهت طراحی آزمایـش شده و بهترین آنها انتخاب مـی‌گردد .
۱۰-۴- اجرا: فرایندهای طراحی‌شده به اجرا گذاشته می‌شوند .

۱۱ - متدولوژی مهندسی مجدد تگزاس اینسترومنت (Texas Instruments)

۱۱-۱- آماده سازی .
۱۱-۲- درک و تشخیص .
۱۱-۳- طراحی مجدد .
۱۱-۴۴- اجرا .

۱۲ - متدولوژی مهندسی مجدد راسمن (Ruessemann,1994)

۱۲-۱- تعریف مساله و سازماندهی آن .
۱۲-۲- تجزیه‌وتحلیل فرایند ، تشخیص و طراحی مجدد .
۱۲-۳- اجرای فرایندهای جدید طراحی‌شده .

۱۳ - متـدولـوژی مهندسـی مجـدد کنــدور (Condore)

۱۳-۱- توسعه چشم‌انداز کسب‌وکار و اهداف فرایند .
۱۳-۲- درک فرایندهای موجود .
۱۳-۳- تشخیص فرایندها برای طراحی مجدد .
۱۳-۴- تشخیص اهرمهای تغییر (فناوری اطلاعات) .
۱۳-۵- بکارگیری فرایندهای جدید .
۱۳-۶- عملیاتی کردن فرایندهای جدید .
۱۳-۷- ارزشیابی فرایندهای جدید .
۱۳-۸- بهبود مستمر .

۱۴ - متدولوژی مهندسی مجدد ابلنسکی (Obolenesky,1994)

۱۴-۱- بدانید که چه می‌خواهید: درک نیاز و دگرگون کردن، تحلیل ذینفعان کلیدی و نیازهای آنان، چارچوبی برای موفقیت .
۱۴-۲- برنامه‌ریزی کنید: تهیه رئوس برنامه پیشنهادی، فرایند برنامه‌ریزی .
۱۴-۳- اجرا کنیـد: تکنیکهای فنی، تکنیکهای فرهنگی .
۱۴-۴- سنجـش و ارزیابی برنامه‌ریزی دگرگونی: کنترل و بازیابی عملیات، کنترل نتایج .
۱۴-۵- دستیابی به دگرگونی مداوم

بابک نظری دوست 1396/03/13
ورود to leave a comment
مزایای مهندسی مجدد فرایندها (business process re-engineering)
تشریح مزایای مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان‌ها