رتبه‌بندی پرسنل

محاسبه‌ی شاخص‌های کلیدی جهت رتبه‌بندی کارمندان


 

رتبه‌بندی پرسنل

محاسبه‌ی شاخص‌های کلیدی جهت رتبه‌بندی کارمندان


درخواست دمو 

تعریف معیار و پارامتر‌ها


ایجاد پلکان امتیازی برای معیارها


تعریف برنامه‌های ارزیابی


محاسبه‌ی دوره‌ای رتبه‌ی کارمندان#odoo #artadoo #erp #employee_grading #ranking #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #رتبه_بندی_پرسنل #ارزیابی #ارزیابی_کارمندان #رتبه_بندی_کارمندان

ثبت معیار با دامنه‌های موثر جهت ارزیابی


جذب و نگهداشت منابع انسانی در سازمان ها از جمله دغدغه های کلیدی تلقی می شود. در همین راستا  برای طبقه بندی و رتبه بندی کارکنان و نیز ترسیم مسیر شغلی ایشان، نیاز است شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی و تعریف شود و با طراحی و پیاده سازی چارچوب های اندازه گیری شاخص ها در بازه های زمانی مشخص این طبقه بندی صورت پذیرد.

ماژول رتبه بندی آرتادوو نیازمندی های فوق رو پوشش داده و امکان ایجاد معیارهای متفاوت (مانند سطح تحصیلات، سابقه کاری، دوره های آموزشی سپری شده و مثال های دیگر) با دامنه‌های مؤثر برای هر معیار را فراهم کرده است، مضاف بر آن‌که می‌توان برای هر معیار و نتایج آن نمره‌های متفاوتی لحاظ کرد تا با توجه به امتیازهای اکتسابی هر یک از کارمندان،  جایگاه خاصی برای ایشان در نظر گرفت.


#odoo #artadoo #erp #employee_grading #ranking #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #رتبه_بندی_پرسنل #ارزیابی #ارزیابی_کارمندان #رتبه_بندی_کارمندان

ثبت معیار و دامنه


 • امکان ایجاد رتبه‌بندی‌های پیش‌فرض مانند کارشناس / کارشناس ارشد / نخبه  
 • امکان تشریح و توصیف هرکدام از رتبه‌های ایجادشده
 • امکان ایجاد معیارهای رتبه‌بندی با شرایط گوناگون
 • امکان انتخاب دامنه های اطلاعاتی گسترده جهت رتبه‌بندی
 • امکان انتخاب مدل تأثیرگذاری بر روی رتبه‌بندی: بر اساس تعداد، مجموع یا میانگین
 • امکان مدل تأثیرگذاری مثبت یا منفی متغیر در محاسبه‌ی امتیاز
 • امکان ایجاد دامنه جهت محدود کردن دامنه محاسبه‌ی امتیاز
#odoo #artadoo #erp #employee_grading #ranking #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #رتبه_بندی_پرسنل #ارزیابی #ارزیابی_کارمندان #رتبه_بندی_کارمندان

محاسبه‌ی معیارها

 • امکان ایجاد بازه نمرات جهت انتصاب رتبه‌بندی‌های ایجادشده
 • امکان ایجاد برنامه های خاص منظوره رتبه بندی
 • امکان رؤیت رتبه‌های متفاوت هر یک از کارکنان با توجه به بازه‌های زمانی محاسبات متفاوت
 • امکان تهیه خروجی از داده‌های محاسباتی پلان‌ها
 • امکان مشاهده تاریخچه محاسبات و نمرات محاسبه‌شده در بازه‌های متفاوت 

اودوو فارسی اودوو ایران کارمند ارزیابی کارمندان اودو odoo iran نرم افزار اودو

   ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo