خاتمه همکاری​

گردش کار پایان همکاری کارمندان در سازمان‌ها

 

خاتمه همکاری

گردش کار پایان همکاری کارمندان در سازمان‌ها


درخواست دمو 

ثبت فرآیند خاتمه همکاری در سازمان


ثبت فرم‌ و پرسش‌نامه‌های مرتبط با فرآیند

 

ثبت تاییدیه‌های مختلف برای هر درخواست
تهیه‌ی گزارشات تحلیلی در خصوص درخواست‌ها

#odoo #artadoo #erp #separation #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #خاتمه_همکاری #انفصال_از_خدمت

مدیریت مراحل و وظایف اتمام دوره‌ی همکاری


همانطور که مقوله جذب کارکنان مبتنی بر یک فرایند مدون و انجام اموری مانند غربالگری، مصاحبه‌های عمومی و تخصصی صورت می‌پذیرد، انتظار می‌رود خاتمه همکاری نیز مبتنی بر گردش کاری مشخص و منطبق بر الزامات هر سازمان طی شود.

ماژول خاتمه همکاری آرتادوو به شما این امکان را می‌دهد تا مدیریت مراحل و وظایف مرتبط با یک پروفایل از نوع اتمام دوره همکاری را به‌راحتی انجام دهید. از ثبت درخواست خاتمه همکاری تا اخذ تأییدیه دپارتمان‌های ذینفع و حتی مصاحبه‌های خروج در این ماژول قابل رهگیری خواهد بود.

 

#odoo #artadoo #erp #separation #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #خاتمه_همکاری #انفصال_از_خدمت

ثبت درخواست خاتمه همکاری


 • امکان تعریف مراحل فرایند خاتمه همکاری
 • امکان ثبت درخواست خاتمه توسط کارکنان
 • امکان تشکیل پروفایل خاتمه همکاری توسط منابع انسانی
 • امکان دریافت تأییدیه از دپارتمان‌های ذینفع مانند امور مالی
 • امکان بارگذاری مستندات و مدارک در پروفایل خاتمه
 • امکان مشاهده لیست درخواست و مسئول متناظر از منابع انسانی
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی از نگاه بازه زمانی، علل خاتمه همکاری و...

 #odoo #artadoo #erp #separation #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #خاتمه_همکاری #انفصال_از_خدمت

ثبت دلایل خاتمه‌ی همکاری


 • از سوی کارفرما
 • از سوی کارپذیر
 • حقوق ناکافی
 • شرایط نامساعد کاری#odoo #artadoo #erp #separation #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #خاتمه_همکاری #انفصال_از_خدمت

ثبت فرم‌های مرتبط


 • امکان تعریف فرم یا پرسشنامه خروج
 • امکان تکمیل پرسشنامه خروج به صورت برخط توسط کارمندان
 • امکان تعریف فرم مصاحبه خروج
 • امکان ارسال فرم مصاحبه برای مدیر یا مدیران مربوطه

اودوو فارسی اودوو ایران خاتمه همکاری انفصال از خدمت اودو odoo iran نرم افزار اودو

اودوو فارسی بازنشستگی

   ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo