رتبه بندی

تعیین اقلام کلیدی در ارزیابی تامین کنندگان و رتبه بندی مشتریان


رتبه بندی

تعیین اقلام کلیدی در امتیازدهی شرکای تجاری

درخواست دمو 

ارزیابی تامین کنندگان


ثبت بازه‌ی نمرات و تعاریف هر کدام از آن‌ها


رتبه بندی مشتریان


محاسبه‌ی معیارها طبق برنامه‌های ثبت شده#odoo #artadoo #erp #اودوو #آ رتادو # اودوو_فارسی # رتبه_بندی #رتبه #grading #اودو

محاسبه‌ی پارامترهای کلیدی شرکای تجاری


  به دلایلی مانند الزامات بالادستی، آیین‌نامه‌های داخلی، کمپین‌های بازاریابی و فروش، شرکت‌ها و سازمان‌ها اقدام به رتبه‌بندی شرکای تجاری خود (مشتریان، تأمین‌کنندگان) می‌کنند. نکته حائز اهمیت در ارزیابی تامبن کنندگان و رتبه‌بندی مشتریان، بهره‌مندی از زیرساخت مناسب برای تعیین اقلام کلیدی و پارامترهای تأثیرگذار در امتیازدهی و تعیین جایگاه ویژه برای طیف‌های مختلف از ذینفعان است.

  ماژول ارزیابی تامین کنندگان رتبه‌بندی مشتریان آرتادوو، که بر روی نرم افزار اودوو Odoo ERP طراحی شده است، نیازمندی‌های فوق را پوشش داده و امکان ایجاد معیارهای متفاوت با دامنه‌های مؤثر برای هر معیار را فراهم کرده است، مضاف بر آن‌که می‌توان برای هر معیار و نتایج آن نمره‌های متفاوتی لحاظ کرد تا با توجه به امتیازهای اکتسابی هر شریک تجاری،  جایگاه خاصی برای ایشان در نظر گرفت.

#odoo #artadoo #erp #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #رتبه_بندی #رتبه #grading

ثبت معیارها


 • امکان ایجاد رتبه‌بندی‌های پیش‌فرض مانند طلایی / نقره‌ای / برنزی
 • امکان تشریح و توصیف هرکدام از رتبه‌های ایجادشده
 • امکان ایجاد معیارهای رتبه‌بندی با شرایط گوناگون
#odoo #artadoo #erp #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #رتبه_بندی #رتبه #grading

ثبت دامنه‌های محاسباتی


 • امکان انتخاب دامنه‌های اطلاعاتی گسترده جهت ارزیابی تامین کنندگان
 • امکان انتخاب شرایط تأثیرگذار بر روی رتبه‌بندی مشتریان: بر اساس تعداد، مجموع یا میانگین
 • امکان تعیین مدل تأثیرگذاری مثبت یا منفی متغیر در محاسبه‌ی امتیاز
 • امکان ایجاد دامنه جهت محدود کردن دامنه محاسبه امتیاز
 • امکان ایجاد بازه نمرات جهت انتصاب رتبه‌بندی‌های ایجادشده
#odoo #artadoo #erp #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #رتبه_بندی #رتبه #grading #اودوو_فارسی

محاسبه‌ی برنامه‌ها


 • امکان ایجاد برنامه‌های خاص‌منظوره ارزیابی تامین کنندگان و رتبه‌بندی مشتریان
 • امکان رؤیت رتبه‌های متفاوت هر شریک تجاری با توجه به بازه‌های زمانی محاسبات متفاوت
 • امکان تهیه خروجی از داده‌های محاسباتی پلان‌ها
 • امکان مشاهده تاریخچه محاسبات و نمرات محاسبه‌شده در بازه‌های متفاوت

اودوو فارسی اودوو ایران اودوو فارسی نرم افزار اودو

 

   ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo