چک مدت‌دار


دریافت و پرداخت از طریق چک های مدت دار
 

چک مدت‌دار

دریافت و پرداخت از طریق چک های مدت دار


درخواست دمو 

تعریف و مدیریت دسته چک‌ها


مدیریت چک‌های صادره و وارده


مدیریت گردش کار چک‌هاگزارشات جامع از وضعیت چک‌ها​
#odoo #artadoo #erp #cheque #post_dated_cheque #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو # #چک #چک_مدت_دار

مدیریت گردش و وصول چک


با توجه به سیاست برخی از سازمان‌ها جهت مدیریت مالی کسب‌وکار خود، امکان استفاده از چک مدت‌دار جهت امور دریافت / پرداخت، امری اجتناب ناپذیر است. به کمک ماژول "چک مدت‌دار"  آرتادوو، که بر روی نرم افزار اودوو Odoo ERP توسعه یافته است، امکان مدیریت دسته‌چک‌های متفاوت شرکت با تنظیمات خاص(بانک عامل، تعداد برگه و شماره توالی و ... ) و نیز مدیریت گردش کار وصول، فراهم گردیده است. این ماژول مدیریت چک‌های دریافتی (نزد صندوق تا وصول) و نیز امکان واگذاری چک‌های دریافتی به غیر را نیز پوشش می‌دهد.

#odoo #artadoo #erp #cheque #post_dated_cheque #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو # #چک #چک_مدت_دار

مدیریت برگه‌ها و دسته چک‌ها


 • امکان ایجاد بانک های عامل و حساب های جاری
 • امکان ثبت اطلاعات دسته چک ( بانک، دفتر حساب، توالی، برگه ها، شماره صیاد و ...)
 • امکان درج اطلاعات کامل طرف حساب
 • امکان درج اطلاعات کامل برگه چک (تاریخ، مبلغ، سریال، سری، بابت و ... )
 • امکان مدیریت وضعیت چک‌های صادره /دریافتی (در جریان /بلا استفاده/مخدوش و ..)
#odoo #artadoo #erp #cheque #post_dated_cheque #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو # #چک #چک_مدت_دار

قابلیت ها

 • امکان تنظیم مراحل و گردش کار چک های صادره
 • نزد صندوق/ درجریان / وصول شده / برگشت خورده / عودت یافته
 • امکان تنظیم مراحل و گردش کار چک های دریافتی
 • امکان تنظیم الگوی اسناد مالی مرتبط با صدور یا دریافت چک
 • امکان واگذاری چک های دریافتی بابت حساب های پرداختنی
 • امکان انتخاب بانک مقصر برای وصل چک های دریافتی#odoo #artadoo #erp #cheque #post_dated_cheque #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو # #چک #چک_مدت_دار

گزارشات جامع


گزارشات جامع از وضعیت چک‌های صادره / دریافتنی

اودوو فارسی اودوو ایران چک بانکی چک صیادی نرم افزار اودو چک اودوو

   ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo