برترین ERP های بازار

مقایسه ERP های سرآمد

برترین ERP های بازار

در اینکه برخی از ERP های موجود در بازار، از سایر ERP ها متمایز و سرآمد هستند و در واقع از سابقه بیشتر، قابلیت های بیشتر و کارایی خاص تری برخوردار هستند شکی وجود ندارد. سوال قابل تامل آنست که چطور می توان بین این ERP های سرآمد مقایسه ای داشت و کدام یک گزینه مناسبتری است؟

یکی از نکاتی که می توان برای این مقایسه بکار گرفت قدرت ERP در حوزه های مختلف کسب و کار است، بدین معنا که در عمل هر شرکت با توجه به ماهیت کسب و کار خود احتمالا در برخی حوزه ها نیازمند عمق بیشتری از قابلیت هاست. به طور مثال شرکت هایی که ارایه کننده خدمات به مشتریان خود هستند با ماژول هایی مرتبط به حوزه خدمت مانند مدیریت خدمات، مدیریت پروژه و یا حتی امداد سیار تعامل بیشتری خواهند داشت. بنابراین به نظر می رسد برای یافتن ERP متناسبتر می بایست به رسالت کسب و کاری هر شرکت توجه بیشتری شود.
در همین راستا اطلاعاتی از چند ERP سرآمد مانند به SAP S4/HANA، Oracle Netsuite، MS. Dynamics 365، odoo، IFS Cloud ،Sage 300 Cloud ، SAP Business One، Acumatica، DelmiaWorks، Epicor و  SysProبا توجه به طبقه بندی حوزه های فرایندی ارایه شده است.

مالی و حسابداری:

SAP Business Design

Oracle Netsuite

Priority ERP

MS. Dynamics 365

Oracle, Fusion Cloud

SAP S4/HANA

Acumatica

IFS Cloud

SAP Business One

Sage 300 Cloud

تولید:

Odoo

S2K Enterprise

Oracle, Fusion Cloud

SAP S4/HANA

DelmiaWorks

Acumatica

Oracle Netsuite

Infor M3

MS. Dynamics 365

SysPro

خرید:

Sage 300 Cloud

MS. Dynamics 365

SAP Business One

Epicor

SAP S4/HANA

Odoo

Oracle, Fusion Cloud

Oracle Netsuite

SAP Business Design

Priority ERP

مدیریت پروژه:

Oracle Netsuite

Epicor

DelmiaWorks

SAP Business One

SAP Business One

Odoo

SAP S4/HANA

IFS Cloud

Sage 300 Cloud

MS. Dynamics 365

مدیریت سرویس:

Epicor

Oracle, Fusion Cloud

Priority ERP

Acumatica

IFS Cloud

SAP Business One

SAP S4/HANA

SAP Business Design

MS. Dynamics 365

S2K Enterprise

مدیریت انبار:

MS. Dynamics 365

Oracle, Fusion Cloud

SAP S4/HANA

S2K Enterprise

Oracle Netsuite

SysPro

SAP Business Design

Epicor

Odoo

Infor M3

مدیریت منابع انسانی:

SAP S4/HANA

Priority ERP

Epicor

IFS Cloud

Oracle, Fusion Cloud

Odoo

DelmiaWorks

Infor M3

MS. Dynamics 365

Oracle Netsuite

یکپارچگی و توسعه پذیری:

Sage 300 Cloud

SAP Business One

SAP S4/HANA

Epicor

Acumatica

Oracle Netsuite

SAP Business Design

Odoo

MS. Dynamics 365

Oracle, Fusion Cloud

گزارشات و تحلیل:

MS. Dynamics 365

Epicor

Acumatica

Oracle, Fusion Cloud

SAP S4/HANA

Oracle Netsuite

DelmiaWorks

SAP Business Design

Priority ERP

SAP Business One

 

بابک نظری دوست 1402/04/07
ورود to leave a comment
مقایسه ERP ها و معیارهای انتخاب
کدام ERP بهتر است؟